string(1) "/"
string(12) "23.20.25.122"
NULL
string(23) "hegyeshalom.raktar.info"
string(3) "ih9"